Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akty notarialne – charakterystyka oraz kluczowe typy

Akty notarialne zalicza się do zasadniczych dokumentów formalnych, dzięki którym starannie zostaje stwierdzona czynność prawna. Sporządza się je wówczas, kiedy zdecydowanie domagają się tego kodeksy prawne bądź jeśli dwie osoby wykazują się taką wolą. Od tych dwóch składników uzależniona jest sama konstrukcja określonego aktu notarialnego, która może być zdeterminowana w paru przypadkach:

 • Jeśli osoba wcale nie umiejąca czytać złoży oświadczenie woli na piśmie
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy zobowiązującej do przekazania własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przekazującej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w zamyśle dokonania występującego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości
 • Dotyczy również umowy zawieranej w zamyśle wydłużenia okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka obliguje do przemieszczenia prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przekazująca takie prawo
 • Oświadczenia kogokolwiek będącego ofiarodawcą podczas zawierania umowy darowizny
 • Umowy mówiącej o dziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedziczenia poprzez spodziewanego spadkobiercę formalnego oraz rozwiązanie tego zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy przekazania własnościowego spółdzielczego prawa do konkretnego lokalu

W formie dokumentu notarialnego mogą być napisane ponadto testamenty – mianowicie rozporządzania dorobkiem przed śmiercią, lecz nie jest to obowiązkowo wymagane przez przepisy prawa – za wyjątkiem art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące jeśli Spadkodawcy nie są w stanie w intencjonalny sposób sformułować swojej woli lub przedsięwziąć decyzji i swobodnie wyrazić woli. Taka sytuacja ma miejsce także, gdy zachodzą kwestie sporne, aby Spadkobiercy utworzyli dokument danej zawartości lub rozporządzili swoim dobytkiem pod wpływem groźby. Oryginały wszelkich dokumentów notarialnych są składowane w w biurze notariusza oraz tam muszą być przechowywane. Stronom oraz innym uprawnionym osobom notariusz dostarcza wypisy, które mają taką samą skuteczność prawną jak pierwowzór. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być zupełnym powieleniem oryginału. Notariusz zabezpiecza go pieczęcią i odręcznym podpisem. Wypis, którego liczebność arkuszy jest większa niż jeden, musi wypełniać poniższe wymogi:

 • Mieć ponumerowane wszystkie strony
 • Połączone wszystkie strony w jedną całość
 • Którakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być spojony pieczęcią

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Którakolwiek pobierana przez notariusza opłata jest wyznaczana przez stosowne ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Stąd notariusz nie może otrzymywać zawyżonej stawki od Klientów, bowiem jest funkcjonariuszem publicznym i zawsze musi działać na rzecz zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego najważniejszych czynności ustawodawczych przynależy tworzenie aktów notarialnych, zaświadczeń dziedziczenia, poświadczeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu albo w opisanym miejscu), spisywanie raportów (przykładowo. spółek), wręczanie oświadczeń, pobieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, przygotowywanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, przygotowywanie protestów weksli oraz czeków, sporządzanie wzorców aktów, świadectw oraz pozostałych dokumentów. Opłaty notarialne można poklasyfikować na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków oraz darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, mianowicie wartość obiektu czynności prawnej oraz odsetek od nadwyżki. Inaczej mówiąc, górna wielkość opłaty, jaką dostaje notariusz za wykonanie określonej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, ponad 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł plus 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, ponad 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł i 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, ponad 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł plus 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł i 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z ograniczeniem, że nie będzie to więcej niż 10.000 zł, zaś w sytuacji, gdy czynności wprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Kompletny cennik najważniejszych kwot notarialnych – wielkości należności sądowych, podatku od spadków i darowizn oraz wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod linkiem: Notariusz Toruń

Strona używa cookies
Ok