Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Elementami władzy rodzicielskiej są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem ma obowiązek wykazać w toku postępowania, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz dochody wystarczające do utrzymania. Obligatoryjne jest też potwierdzenie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze sugerować się dobrem dziecka. W tej sprawie zasadniczy jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także otoczenie, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą też zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej sprawie adwokata jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości zgodnego sprawowania opieki, formy wychowywania dziecka, przede wszystkim gdy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednego z rodziców o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego typu procesów warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W KWESTII OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Plan wychowawczy

Zwykle dobrym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, jednak może także powstać w formie zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Istotna jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą ustanawiać wspólnie, a jakie oddzielnie. W sferze porozumienia prawnik może dodać uzupełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Gdy rodzice mają problem z uzgodnieniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako bezstronny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie konkretnego dokumentu.

Wynikiem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i podobnej, lecz niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To znaczy, że dziecko ma dwa miejsca zamieszkania i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie mogą sporządzić wspólnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje orzeczenie na bazie uzyskanych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi ograniczając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych przypadkach można starać się o całkowite pozbawienie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, kiedy wykorzystane uprzednio łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub gdy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć prawnika i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Bywa też tak, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka oraz kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie władzy rodzicielskiej, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem niezbędna jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok