Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wchodzą w skład ustanowionych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego potwierdzenia niezbędne jest wypełnienie kilku wymogów. Między innymi w czasie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z pierwowzorami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz sporządza protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny ma odpowiednią formę oraz nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zazwyczaj notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, kiedy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – zazwyczaj, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Strona używa cookies
Ok