Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem dokonania czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie rozległy obszar działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze sfery sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego aktu konieczne jest spełnienie kilku wymogów. Między innymi w czasie tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą zostać porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz sporządza protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny ma odpowiednią budowę oraz nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – z reguły, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Strona używa cookies
Ok