Geodeta Toruń – Wznowienie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga zdobycia właściwych kwalifikacji upoważniających do wykonywania zawodu. By sprostać wyzwaniom konieczne jest właściwe przygotowanie, dlatego że praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z licznych działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Ustala się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po analizie materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic

Przebieg granicy wyznacza się kiedy zleceniodawca nie wie, jak leży granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic dozwolona kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i równocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia punktów granicznych.

Podstawą ustalenia granic będą: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zostać zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK, a materiały doręczone do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę przekazuje pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest wnikliwa analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. Następnie odbywa się wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest kondycja znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną wykonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, sporządzony jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak protokoły, dzienniki pomiarów, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie ulega sprawdzeniu. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych potrzebną do projektów budowlanych opracowuje tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy projektanta lub architekta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, koniecznym przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do przydzielonego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

Na podstawie materiałów dotyczących granic nieruchomości oraz miejsca położenia składników planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, mające na celu przygotowanie danych matematycznych koniecznych do wyznaczania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z danymi potrzebnymi do budowy obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą być zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się wyniki wraz z informacją o zgodności projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub możliwych odstępstwach. Sporządza ją jedynie geodeta uprawniony.

Pakiet dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oddaje się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie weryfikacji nie znaleziono przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest umieszczenie budynku na mapy i wypełnienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Geodeta Toruń

Strona używa cookies
Ok